Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.     LerenVanKunst.nl, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 58 08 17 04, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2.     De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3.     Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

4.     Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen-
komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2.     Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.

3.     De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats-
verplichtingen.

Artikel 3: Betaling

1.     Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere
afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2.     Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat
daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de
verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.     Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met
betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in
verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd
aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.

4.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.     Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is
hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4: Wijziging en Annulering

1.     De opdrachtgever kan een opdracht uiterlijk 4 weken voor aanvang van de dienst kosteloos wijzigen, annuleren of verplaatsen. 

2.    Annulering van de opdracht 1 – 4 weken voor aanvang van de dienst wordt zo spoedig mogelijk doorgegegeven aan de dienstverlener. Er wordt 75% van de factuur in rekening gebracht. 

3.    Bij het verplaatsen van de opdracht 1 – 4 weken voor aanvang van de dienst wordt, zodra er een nieuwe datum bekend is, 75% van de factuur vooraf aan de dienst voldaan door de opdrachtgever en de overige 25% na afloop van de dienst. 

4.    Annulering van de opdracht die minder dan 1 week voor aanvang van de dienst wordt ontvangen, wordt volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 

5.    Bij het verplaatsen van de opdracht minder dan 1 week voor aanvang van de dienst wordt, zodra er een nieuwe datum bekend is, 100% van de factuur vooraf aan de dienst voldaan door de opdrachtgever. 

Artikel 5: Aanbiedingen en offertes

1.     Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 3 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn
van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt
het aanbod.

2.     Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

3.     Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 6: Prijzen

1.     De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij
anders overeengekomen.

2.     De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen
hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de
aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.

3.     Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een
vaste prijs overeenkomen.

4.     Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening
worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.     Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de
dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf
te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener
opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in
dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd
met 10% uitkomt.

Artikel 7: Prijsindexering

1.     Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de
consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 8: Informatieverstrekking door opdrachtgever

1.     Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor
dienstverlener.

2.     Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor
het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking te stellen.

3.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener
ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.     Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende
bescheiden.

5.     Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en
bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de
daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9: Intrekking opdracht

1.     Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

2.     Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de
gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst

1.     Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uit.

2.     Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.     De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel
afgesproken voorschot. 

4.     Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 11: Contractduur opdracht

1.     De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders
zijn overeengekomen.

2.     Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 12: Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.

3.     Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4.     Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg
heeft.

Artikel 13: Overmacht

1.     Een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever kan
niet aan dienstverlener worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-
heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend
ziekteverzuim, wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer-
virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

2.     Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn
verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie
30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.

3.     Dienstverlener is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg
van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14: Overdracht van rechten

1.     Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15: Verzekering

1.     Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden
tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

2.     Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1.     De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan
dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2.     Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog
is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
dienstverlener worden tegengeworpen.

3.     Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch
op enige andere wijze te bezwaren.

4.     Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform
afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat
opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

5.     In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen
van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17: Hoofdelijke aansprakelijkheid

1.     Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene
voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

1.     Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van
een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2.     De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade
die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de
uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
zaken.

Artikel 19: Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.     Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Artikel 20: Vrijwaring

1.     De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met
de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21: Klachtplicht

1.     Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan
dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

2.     Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere
werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22: Intellectueel eigendom

1.     Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele
absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht,
etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

2.     De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere
wijze worden gebruikt.

3.     Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking
gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan
datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich
zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een
schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 23: Geheimhouding

1.     Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle
andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de
verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige
maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.

2.     De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a)     die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien
openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b)     waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van
verstrekken door dienstverlener;

c)     die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze
informatie aan opdrachtgever te verstrekken;

d)     die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor
een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 24: Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

1.     Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of
intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk
opeisbare boete van 
€ 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die
overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van de boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.  

2.     Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk
bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

3.     De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LerenVanKunst.nl is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

 

Laatst gewijzigd: Amsterdam, 01 november 2020